logo

AMBULANTE ZORG

Korte beschrijving van de organisatie SR security is een zorginstelling die geïndiceerde ambulante zorg op maat levert aan jongvolwassen cliënten met een (licht) verstandelijke beperking en eventueel daarmee samenhangende gedragsproblematiek. De zorg varieert van het aanbieden en het zoeken van eigen woonruimte tot en met de (externe) behandeling van psychische klachten. SR security gestart en heeft twee directieleden. Eén van de directieleden richt zich vooral op de bedrijfsmatige kant van het bedrijf, het andere directielid is meer gericht op de zorgkant en heeft een verleden als pedagogisch medewerker bij diverse andere grote en kleine zorginstellingen. De organisatie biedt persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. Men richt zich op cliënten in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Cliënten huren de woning waarin zij verblijven in hun eigen woning. Ten tijde van het inspectiebezoek verleent men zorg aan ongeveer 12 cliënten, met indicatie ZZP 3 t/m 7. De wens is om het aantal cliënten uit te breiden naar 15 cliënten. De SR security heeft geen WTZi toelating en geen contract met een zorgkantoor. De organisatie werkt samen met o.a.Iriszorg en andere zorg instellingen. De instroom van nieuwe cliënten komt voor het grootste deel door mond-tot-mondreclame. Financiering van de zorg vindt plaats op basis van persoongebonden budget (PGB). sr security maakt gebruik van 2 ZZP’ers, o.a. voor verpleegkundige handelingen en begeleiding op het ambulante gedeelte. Srsecurity huurt expertise in van een (externe) psychiater. Men heeft geen overeenkomsten met huisartsen of andere hulpverleners zoals reclassering Kairos

korte beschrijving van hoe de zorg de eruit ziet en wat SR Security doet.

Huisvesting
De dagelijkse praktijk van het in één huis wonen met anderen kan voor jou als leerplek functioneren. Hoe leef je met anderen samen? Kun je na dit traject weer volledig zelfstandig wonen, of moet er gezocht worden naar nog een tussenvorm, of naar een permanente beschermde woonvorm?

Financieel beheer
Je financiële situatie wordt met jou in beeld gebracht. Veelal bestaan de inkomsten van cliënten bij binnenkomst uit een uitkering en bij vertrek veelal uit loon door arbeid. Uitgaven zijn mede afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. Door schulden blijft er soms weinig geld over per maand. Hoe kun je hier verstandig mee omgaan?

Sociaal functioneren
Sociaal functioneren betreft je relatie tot anderen: je gezin, familie en vrienden, andere cliënten, hulpverleners en/of werkgever. Vaak is er veel stuk gegaan in de loop der jaren en moet er veel opgebouwd worden. Hoe communiceer je met anderen? Hoe kun je werken aan herstel van relaties? Wat komt er bij kijken om een stevig sociaal netwerk op te bouwen? Daarnaast bestaat het sociaal functioneren uit contacten met instanties, zorginstellingen, politie en justitie. Hoe ga je met anderen om? Wat is prettig en wat voldoet niet?

Psychisch functioneren
Bij psychisch functioneren gaat het om je functioneren in relatie tot jezelf, je geestelijk welbevinden. Problemen op dit gebied kunnen zijn oorsprong vinden in traumatische ervaringen, zoals bijvoorbeeld verwaarlozing, incest of mishandeling. Hoe kun je werken aan je zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfwaardering? Bij specifieke vragen en problemen verwijzen wij je door naar een psychiater of psycholoog.

5. Zingeving
Bij zingeving gaat het om vragen die betrekking hebben op het doel en de zin van het leven. Hierbij gaat het vooral om jouw beleving. Wat is je levensovertuiging? Iemands waarden en normen kunnen sterk bepaald worden door geloofsovertuiging, godsdienst en cultuur. In dit kader kun je tijdens de thema-avonden ook de Alpha-cursus volgen, een cursus waarbij je kennis maakt met het christelijk geloof.

Lichamelijk functioneren
Het lichaam is voor sommigen een soort vuilnisvat geweest. Zelfzorg wordt bij resocialisatie weer belangrijk. Wat eet je? Ga je elke dag onder de douche? Hoe zien je kleren eruit? Ook sporten is een verplicht onderdeel van het programma. Sporten zorgt ervoor dat je in beweging blijft en kan je helpen om frustraties op een goede manier te leren uiten.

Praktisch functioneren
Het praktisch functioneren gaat om alles wat de huishouding betreft, zoals: tuinonderhoud, corvee, wassen, koken en strijken. Maar ook het zelfstandig schrijven van een zakelijke brief en een instantie te woord staan komen aan de orde. Ook al je weekopdrachten vallen onder deze noemer.

Dagbesteding
Onder dagbesteding verstaan we activiteiten waarmee je je dag indeelt, zoals (vrijwilligers)werk, scholing, vrijetijdsbesteding en hobby's. Een vaste dagindeling geeft je ritme, afleiding, ontspanning en kan contacten en relaties met anderen bevorderen. Bovendien draagt een vaste dagbesteding bij tot een positiever zelfbeeld, doordat persoonlijke kwaliteiten worden ontdekt en ontwikkeld.

Verslaving
Hierbij komen vragen aan de orde die cliënten met een verslavingsverleden aan zichzelf moeten stellen. Hoe ga ik verder als ex-verslaafde? Hoe ga ik om met dealers en gebruikers die ik tegenkom? Kan ik nog naar een personeelsfeestje? Hoe leer ik tevreden zijn zonder kick? Hoe ga ik om met trekmomenten? Ook moet de cliënt leren accepteren, dat alcohol en/of drugs nooit meer kunnen. Gecontroleerd gebruik bestaat niet. Het motto is: Eén is teveel en duizend nooit genoeg.4. Deskundigheid personeel:
Deskundig personeel is in staat om de noodzakelijke en gevraagde zorgverlening en ondersteuning aan cliënten te bieden. Het personeel voldoet aan de eisen die aan de functie(s) worden gesteld en is waar nodig bekwaam en bevoegd om specifieke functie(s) uit te oefenen. Tijdens het bezoek wordt o.a. gelet op de volgende zaken: relevante diploma’s van medewerkers/zelfstandigen, de aanwezigheid van verklaringen omtrent gedrag, gedragscode, BIG-registraties en functioneringsgesprekken; kwalitatief en kwantitatief voldoende aandacht voor (bij)scholing gericht op de ondersteuningsvragen van de cliëntgroepen (scholingsplan); uitsluitingscriteria cliënten; zijn de grenzen aan zorg duidelijk beschreven; bekwaamheid en bevoegdheid van medewerkers om voorbehouden en risicovolle handelingen uit te voeren.
De ondersteuner is al meer dan 12 jaar actief in de verslaving zorg en andere instellingen wij zorgen voor zorg op maat.

Hoe kom ik in aanmerking voor de zorg en hoe koop ik de zorg in bij SR security.

Binnen de Wlz en Wmo betaal je een eigen bijdrage vanuit het Pgb
Voor personen onder de 18 jaar kan de gemeente vanuit de Wmo alleen een eigen bijdrage vragen voor woningaanpassingen.
Je eigen bijdrage wordt gebaseerd op het verzamelinkomen en vermogen van twee jaar geleden van jou en je eventuele partner. Daarnaast wordt gekeken naar je leeftijd en de voorziening die je krijgt. Deze eigen bijdrage is gemaximeerd op € 2.301,40 per maand en wordt geïnd door het CAK.
Op de website van het CAK kun je berekenen wat de specifieke hoogte is van je eigen bijdrage.
(Bron: CAK & SVB)
Als je een modulair pakket thuis hebt wijzigt je eigen bijdrage in 2016
Werd de eigen bijdrage eerst nog per 4 weken berekend, nu gebeurt dit per maand en betaal je elke maand een vast bedrag, onafhankelijk van de verkregen uren zorg. Hierdoor wijzigt dus ook de hoogte van de eigen bijdrage. De beschikking met de nieuwe berekening ontvang je in maart 2016. De facturen in januari en februari gaan nog over maand 12 en maand 13 van 2015 en worden dus nog op de oude wijze berekend.